Welkom op ons privacy beleid!

Wat mag je verwachten in ons privacy beleid?

1/ Inleiding en uitleg enkele privacy begrippen

2/ Wie zijn wij

3/ Welke gegevens kunnen wij van jou verwerken en waarom?

4/ Doorgifte van uw persoonsgegevens

5/ Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

6/ Welke rechten heb je om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen

7/ Hoe worden uw gegevens beveiligd?

 

1/ INLEIDING EN UITLEG ENKELE PRIVACY BEGRIPPEN:

 • Uw privacy vinden wij, net als u belangrijk.

AQUAMARINE SEAFOOD  BVBA doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken.

 • Indien u meer wenst te weten te komen over de algemene begrippen rond verwerking van persoonsgegevens kan u op deze link van de privacy commissie terecht:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/privacythemas

 • indien u meent dat wij uw rechten zoals hieronder opgenomen niet naleven kan u ten allen tijde een melding indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

 • Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van AQUAMARINE SEAFOOD BVBA, wij adviseren u om regelmatig dit privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen.
  De meest actuele versie zullen wij steeds op onze website plaatsen.

2/ WIE ZIJN WIJ:

AQUAMARINE SEAFOOD  BVBA doet groothandel, trading, distributie en invoer van kwaliteitsvolle diepgevroren zeevruchten.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door AQUAMARINE SEAFOOD  BVBA, met adres te Noorderlaan 79-16, 2030 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0673.844.548

Meer informatie kan u vinden op onze website https://aquamarineseafood.be/

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kan u steeds terecht bij de zaakvoerder Bert Van Loock  info@aqms.be

 

3/ WELKE GEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOU VERWERKEN EN WAAROM?

Wij verzamelen enkel noodzakelijke gegevens:

 

Om u de juiste kwaliteitsproducten aan te bieden en te kunnen verkopen en naargelang de situatie heeft AQUAMARINE SEAFOOD  BVBA bepaalde informatie van u nodig.
De informatie die AQUAMARINE SEAFOOD  BVBA opvraagt en verzamelt via contacten, partners of via de website en waarmee wij u kunnen identificeren worden persoonsgegevens genoemd.

Hieronder geven we mee waarom AQUAMARINE SEAFOOD  BVBA van u persoonsgegevens opvraagt en waarvoor deze zullen worden gebruikt.

 

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • Gegevens die wij van u verzamelen voor ons klantenbeheer:

Indien u wil proeven van onze ijskoude producten en onze warme service hebben wij uw gegevens nodig.
Uw identificatiegegevens (Naam, voornaam, emailadres(sen), telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s)) van u en uw medewerkers noodzakelijk voor het tot stand brengen van een aan- en of verkoop van onze diepvries zeevruchten worden verwerkt en zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst.

Deze gegevens worden bijgehouden zolang noodzakelijk is om die doelen te bereiken.

Als u ons contacteert op beurzen of via telefoon, email kunnen wij uw gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer) noteren om een contactoverzicht op te bouwen en indien nodig om te gebruiken voor onze verdere aanbiedingen naar u toe.

Als u ons een visitekaartje geeft gaan we hiervan uit dat door de overhandiging u ook uw toestemming geeft om opgenomen te worden in onze database tot op het moment dat u ons te kennen zou geven hierop terug te willen komen.

 • Gegevens die wij van u verzamelen via onze website:

 

 • In onze rubriek ‘Welcome to AQMS! How may we help you’

Hier kan u onmiddellijk proeven van onze warme service. U kan meteen uw vraag stellen en met ons een conversatie starten. De gegevens die u achterlaat gebruiken wij enkel om uw vraag te beantwoorden en om u te contacteren.

 • Via ons ‘contactformulier’:

Hier kan u uw naam, email, het onderwerp en de boodschap achterlaten die u ons wil meedelen. De gegevens die u achterlaat gebruiken wij enkel om uw vraag te beantwoorden en om u te contacteren.

 • Cookies:

Op onze websites worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren. Hiervoor verwijzen wij u naar onze cookie policy op onze website.

 

 • Voor een sollicitatie of aanwerving bij AQUAMARINE SEAFOOD BVBA:

Bij een contact name met AQUAMARINE SEAFOOD  BVBA naar aanleiding van een sollicitatie kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen om een vacature in te vullen of om aan wervingsreserve te doen. De gegevens van uw CV houden wij maximaal 12 maand na uw sollicitatie bij indien u niet bent aangeworven.

 

 • Gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

Het kan ook zijn dat wij gegevens verzamelen op beurzen gerelateerd aan de sector waarin we actief zijn. Het kan zijn dat wij gegevens verzamelen die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn of openbaar verschenen zijn zoals vb. in de pers. Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, sociale media, informatie op bijvoorbeeld de kruispuntenbank van Ondernemingen Staatsbladmonitor etc.

 

 • Gegevens leveranciers en dienstverleners:

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met leveranciers worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk om contactgegevens zoals vb. e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

 

4/ DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij geven in principe geen persoonsgegevens door aan andere partijen.
In principe kunnen enkel medewerkers binnen onze organisatie uw persoonsgegevens raadplegen en dit enkel in het kader van hun functie die ze uitvoeren.
tenzij in de volgende gevallen:

 • Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens naargelang de situatie ook kunnen inkijken. Het gaat om bijvoorbeeld volgende ontvangers die (uitsluitend) voornamelijk in de Europese Unie opereren:
  • Gerelateerd partnerbedrijf aan Aquamarine Seafood bvba
  • Boekhouders
  • ….

De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor contractuele waarborgen.

 • Indien AQUAMARINE SEAFOOD BVBA in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met uw toestemming en met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking.

 

 • Indien er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen met overheidsinstanties.

5/ BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEGEVENS

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.
Wij bewaren de uw persoonsgegevens naargelang de situatie en vb. in overeenstemming met de mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijvoorbeeld voor boekhouding is dat 7 jaar.

De bijkomende gegevens die wij verzamelen van onze klanten om hen de perfecte producten aan te kunnen bieden houden wij bij zolang noodzakelijk is om de doelen te bereiken.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig om de doelen zoals omschreven in puntje 3 te verwezenlijken.

6/ WELKE RECHTEN HEB JE OM DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS TE GARANDEREN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 

 

 • Recht van toegang, inzage en verbetering

 

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

 

Recht op verbetering: u heeft het recht om verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

 

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 

 • Recht op beperking van de verwerking

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 • Automatische beslissingen en profilering

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op uitoefening van uw rechten

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.
Gelieve dan wel een identiteitsbewijs voor te leggen om u te kunnen identificeren indien nodig.

 

 • Recht om klacht in te dienen

AQUAMARINE SEAFOOD  BVBA doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij Bovendien kan u ten allen tijde een melding indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

 

7/ HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

 

AQUAMARINE SEAFOOD  BVBA heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen. Indien nodig zoals de wet dit voorziet zullen wij u in kennis stellen van dit incident.