1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden van AQUAMARINE SEAFOOD BV, hierna beschreven als ‘de verkoper’ zijn in elke relatie tussen partijen toepasselijk, ongeacht hun aard, met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden, zoals de eigen voorwaarden van de koper. Afwijkingen zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper werden aanvaard.

2.OFFERTES, BESTELLINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend. Enkel door zijn schriftelijke aanvaarding van de bestelling, dan wel door zijn uitvoering ervan, is de verkoper gebonden.
2.2 De klant is definitief gebonden door zijn bestelling.
2.3 De verkoper streeft ernaar om samen te werken met GFSI-gecertificeerde leveranciers. In bepaalde omstandigheden en / of voor bepaalde producten of productcategorieën is dit echter niet steeds mogelijk. De klant dient de verkoper schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele specifieke certificeringsvereisten bij het opvragen van een offerte of bij het plaatsen van een bestelling.

3. PRIJS

3.1 De prijs geldt voor leveringen EX WORKS. Deze is netto en exclusief BTW.
3.2 Indien de verkoper ook zorgt voor het laden, het transport, het lossen, de verzekering, zonder dat er hierover een uitdrukkelijke prijsafspraak is gemaakt, is de verkoper gerechtigd de klant de werkelijke kosten en/of de gebruikelijke tarieven aan te rekenen.
3.4 De prijs is gebaseerd op de kostprijs op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. In het geval van een latere verhoging van de kostprijs als gevolg van regelgeving van de overheid of veranderingen in de wisselkoers of enige andere kostprijsfactor, heeft de verkoper het recht om de klant een overeenkomstige prijsverhoging aan te rekenen.

4. LEVERINGSTERMIJN EN LEVERING

4.1 De levertijd wordt door de verkoper steeds bij benadering opgegeven en gaat pas in na het tot stand komen van overeenkomst en nadat de verkoper vanwege de koper alle informatie en documentatie heeft ontvangen en wanneer – indien van toepassing – de overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen en/of de overeengekomen betalingsgarantie is verstrekt.
4.2 De klant is slechts gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien de verkoper er niet in slaagt de goederen te leveren binnen een redelijke termijn na hiertoe te zijn aangemaand door de klant. De levertijd wordt alleszins verlengd ten belope van de door overmacht opgelopen vertraging, onverminderd de toepassing van artikel 6.
4.3 Behalve in geval van bedrog of opzettelijke fout van de verkoper geeft vertraging in de levering of de in 4.2. genoemde ontbinding geen aanleiding tot enige compensatie of schadevergoeding.
4.4 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering EX WORKS.
4.5 De verkoper heeft het recht om in delen te leveren en te factureren.

5. RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT

5.1 Het laden, het verzenden of het vervoeren, het lossen en het verzekeren van de te leveren goederen vindt plaats op risico van de klant, zelfs indien deze handelingen worden uitgevoerd door de verkoper.
5.2 Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de klant al zijn verbintenissen tegenover de verkoper integraal heeft voldaan. De klant heeft de verplichting om alle goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, duidelijk onderscheiden en geïdentificeerd bij zich te houden. De klant draagt terzake alle risico’s. Het is de klant niet toegelaten om de goederen door te verkopen wanneer de prijs nog niet aan de verkoper is betaald. 5.3 In elk geval gaat het eigendomsvoorbehoud, wanneer de klant niettegenstaande het bepaalde in artikel 5.2 de goederen heeft doorverkocht, over op de wederverkoopprijs.

6. OVERMACHT

6.1 De verkoper heeft het recht zich te beroepen op overmacht indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, is verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden, al dan niet te wijten aan derden en die redelijkerwijze geacht worden buiten diens controle te vallen. 6.2 In dat geval worden de verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn zowel de verkoper als klant gerechtigd om de niet-uitvoerbare delen van de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onverminderd wat is bepaald in artikel 4.3 en artikel 10. 6.3 Aangezien de verbintenis van de klant in essentie uit een betalingsverplichting bestaat, wordt overmacht in hoofde van de klant uitdrukkelijk uitgesloten.

7. GARANTIE

7.1 De klant heeft de verplichting om de zichtbare tekortkomingen ten laatste bij de levering en de niet zichtbare tekortkomingen binnen de 72 uur nadat hij ze heeft ontdekt of kon ontdekken, aan de verkoper te melden.
7.2 De verkoper heeft het recht om de goederen – voorwerp van de klacht van de klant – te inspecteren, al dan niet met tussenkomst van een derde, met de bedoeling de (vermeende) inferieure kwaliteit ervan vast te stellen. De klant verbindt er zich toe hieraan mee te werken. 7.3 Ieder recht op garantie vervalt indien:
a. de klant de voorwaarden van artikel 7.1 en/of 7.2. niet heeft nageleefd;
b. de goederen niet correct werden opgeslagen, behandeld of verwerkt;
c. de klant niet aan alle verbintenissen ingevolge de overeenkomst met de verkoper heeft voldaan.
7.4 In het geval van een legitieme claim die tijdig is ingediend, zal de verkoper naar zijn keuze instaan voor een kosteloze vervanging van de goederen, dan wel voor het terugnemen en crediteren van de goederen en zonder dat er – behalve in geval van bedrog of opzettelijke fout – door de klant aanspraak kan worden gemaakt op enige compensatie of schadevergoeding.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1 De verplichtingen van de verkoper met betrekking tot de niet-conforme goederen zijn beperkt tot het nakomen van de in artikel 7 omschreven garantie.
8.2 Behalve in geval van bedrog of opzettelijke fout is de verkoper niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 8.3 In alle gevallen waarbij de verkoper verplicht is tot het betalen van een schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan hetzij de factuurwaarde van de geleverde goederen waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij en indien de schade is gedekt door een verzekering van de verkoper, het bedrag dat met betrekking daartoe daadwerkelijk door de verzekeraar wordt betaald.
8.4 Elke aanspraak jegens de verkoper, tenzij erkend door de verkoper, vervalt na een periode van 12 maanden vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.
8.5 De verkoper garandeert dat de geleverde goederen in overeenstemming zijn met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De klant is verantwoordelijk om de verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele aanvullende voorwaarden die zijn lokale wetgeving mogelijk vereist.

9. BETALING

9.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, op de zetel van de verkoper. 9.2. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
9.3 Bij gebreke aan tijdige en volledige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 150,00 EUR.
9.4 De klant is niet gerechtigd om zich ter beroepen op schuldvergelijking, noch op de niet-uitvoeringsexceptie, om de betaling van de factuur te schorsen.

10. ONTBINDING

10.1 Indien de klant één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, of niet tijdig of adequaat nakomt, failliet wordt verklaard of in vereffening gaat heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten, gederfde inkomsten, geleden schade en interesten. 10.2 Het is de klant enkel toegestaan de overeenkomst te ontbinden op grond van wat is beschreven in artikels 4.2 en 6.2 van deze voorwaarden, en dan enkel na volledige betaling aan de verkoper van alle op dat moment bestaande vorderingen van de verkoper, al dan niet vervallen.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden behandeld door de bevoegde rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 11.2 De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.